Velázquez Delgado, Jorge, Universidad Autónoma Metropolitana–Iztapalapa, Mexico